вторник, 7 август 2012 г.

Когато на етикета пише "Намалява холестерола"


Какви са правилата за хранителните и здравните претенции за храните в Европейската общност

Все повече храни в рамките на Европейската общност претендират за специфични свойства, обявени на етикетите и в рекламните съобщения чрез хранителни и/или здравни претенции от типа "Без добавени захари", "Без съдържание на мазнини", "Намалява холестерола" и т.н. С оглед на тази тенденция и с цел улесняване и на бизнеса, и на потребителите в голямото разнообразие на съществуващи претенции, обосновани на вещества, чиято полезност невинаги е доказана, през 2006 г. беше приет Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на съвета относно хранителни и здравни претенции за храните.
Регламентът предвижда прилагането на мерки, които да осигурят, че всяка претенция, посочена при етикетирането, представянето и рекламирането на храни в рамките на ЕС, е ясна, точна и се основава на общоприети научни доказателства. Позволените могат да бъдат свободно използвани от бизнес операторите на храни в рамките на целия вътрешен пазар, а

потребителите са застраховани от неясни, подвеждащи и недоказани претенции

тъй като притежават необходимата информация, за да направят своя избор.
Нещо повече - за да носят претенции, храните трябва да имат подходящ хранителен профил. Хранителните профили са характеристики, които се установяват от Европейската комисия на базата на научната преценка на европейския орган за безопасност на храните (ЕФСА) и след консултация със заинтересувани страни, по-специално ръководители на хранителни предприятия и групи на потребителите, на които храните/категории храни трябва да отговарят. Тези хранителни профили следва да ограничат използването на претенции в зависимост от хранителния състав на храната.
Освен това претенциите, независимо дали на етикета, при представянето или рекламата на храни следва да отговарят на общите и специалните изисквания, предвидени в регламента.
Той се прилага спрямо претенции за храни, доставяни на крайния потребител, както и по отношение на храни, предназначени за ресторанти, болници, училища, столове и други заведения за обществено хранене, както и за напитки с изключение на натуралните минерални води, други води за пиене и хранителните добавки, за които се прилагат отделни общностни правила относно етикетирането. Хранителна претенция е всяко твърдение, което заявява, създава впечатление или внушава, че дадена храна има определени благоприятни хранителни качества, които се дължат на енергийната (калорийна) стойност и/или хранителните или други вещества, които съдържа, съответно не съдържа. Хранителни претенции се разрешават само ако са посочени в приложението на Регламента (изм. с Регламент (EC) No 116/2010 на комисията от 9.02.10 г.) и отговарят на условията, предвидени в него. Надписите

"Без съдържание на мазнини", "Без добавени захари", "Високо съдържание на белтък" са някои от разрешените

посочени в списъка-приложение към регламента. Хранителни претенции, непосочени в приложението, не могат да бъдат използвани (напр. "Не съдържа трансмазнини").
Здравната претенция заявява, създава впечатление или внушава, че съществува връзка между дадена категория храна, отделна храна или една от нейните съставки и здравето. Прави се разграничение между няколко вида здравни претенции и процедурите по тяхното одобрение. От една страна, това са т.нар. функционални здравни претенции, описващи или позоваващи се на:
(а) ролята на дадено хранително или друго вещество за растежа, развитието и функцията на организма;
(б) психологични и поведенчески функции;
(в) отслабването или контрола на теглото, или намаляването на теглото в смисъл на усещане за глад, или на увеличение на теглото в смисъл на усещане за пресита, или на намаление на енергията, получавана от храненето.
Те се основават на общоприети научни доказателства и

следва да са лесно разбираеми за средностатистическия потребител

През май Европейската комисия след консултации с ЕФСА прие списък на разрешените "функционални" претенции (напр. "Калцият допринася за нормалната функция на мускулите"), валиден за общността, както и всички необходими условия за използване на тези претенции. Одобрените и условията за тях ще се прилагат от 14 декември 2012 г. и така се предвижда преходен период, през време на който операторите на храни ще имат възможност да се адаптират към новите изисквания и да премахнат претенциите, непосочени в списъка, тъй като след този период всички, които не са разрешени, не са "висящи" и не изчакват разглеждане, ще бъдат забранени. Съответно с новия списък ще се спомогне за премахване на подвеждащи съобщения на пазара, като същевременно се предоставя възможност на търговците да използват свободно одобрените претенции при спазване на условията им за употреба, без да са необходими индивидуални разрешения. Регламентът урежда и използването на здравни претенции "за намаляване на риска от заболяване". Това са случаите, когато се заявява, създава се впечатление или се внушава, че консумацията на дадена категория храни, отделна храна или някои от съставките значително намалява определен рисков фактор за развитие на заболяване при хората. Например: "Дъвката без захар спомага за намаляване на деминерализацията на зъбите.
Деминерализацията на зъбите е рисков фактор за развитието на зъбен кариес." Условието е потребителите да бъдат информирани, че благотворният ефект се получава при дъвчене на 2-3 g дъвка без захар в продължение на 20 минути поне три пъти на ден след хранене.
Здравни претенции, отнасящи се до развитието и здравето на децата, също са уредени от регламента. Такъв вид е: "Незаменимите мастни киселини са необходими за нормалния растеж и развитие на децата."
Условието за използването й е да има указана информация за потребителя, че полезният ефект се получава при дневен прием на линолова киселина в количество, което представлява 1% от общата енергия за деня и на α-линоленова киселина в количество, което представлява 0,2% от общата енергия за деня.
Подобно на "функционалните" претенции, тези за намаляване на риска от заболяване и отнасящите се до развитието и здравето на децата могат да се използват, ако са одобрени от комисията и са включени в списъка на общността. Комисията създава и поддържа

публичен регистър на разрешените и отхвърлените хранителни и здравни претенции

За да бъдат включени в този списък, здравните претенции следва да преминат през специална процедура на одобрение, различна за различните видове. Най-общо процедурата предвижда заявителят да подаде заявление (с изключение на твърденията, основани на общоприети научни доказателства) заедно с подкрепящите го научни доказателства до националния компетентен орган на държавата членка, който го проверява за допустимост и го препраща на ЕФСА за преценка.
Основната цел на общностното законодателство е да въведе правила, които да защитават потребителите от нерегламентирани твърдения на пазара, като същевременно се предостави правна яснота на производителите на храни за претенциите, които те могат/не могат да използват.
Дали регламентът е постигнал своята цел ще стане ясно през началото на 2013 г., когато комисията трябва да предостави доклад за прилагането му и за разбирането на указанията от потребителите заедно с предложение за изменение, ако такова се налага.

* Десислава Гълъбова, адвокат, McGregor
Източник: в. "Капитал" 

Няма коментари:

Публикуване на коментар