За проекта


Потребителски онлайн-център "Умение" е създаден към Читалище "Умение-2003" със съдействието на Фондация “Работилница заграждански инициативи” по Програма “Общностно развитие и гражданско участие”, фонд “Хората решават” с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
   
Цели на проекта
Обща/основна цел
Създаване на широкодостъпен специализиран Интернет-блог „Потребителски онлайн – център” и популяризиране на правата на потребителите сред широката общественост 
Специфични цели
- Създаване на специализиран блог за защита на потребителите
- Разширяване на кръга консултанти от клуб „Защита на потребителя” към НЧ „Умение”
- Популяризиране на правата на потребителите и създаване на чувство на нетърпимост към търговци и производители, които системно нарушават тези права
- Повишаване на чувството на отговорност у търговци и производители към потребителите
- Личностно и социално израстване на младите хора

ДЕЙНОСТИ
Чрез този проект се разширява кръга от консултанти към Клуб "Защита на потребителите" към читалището чрез подготовката на 10 млади доброволци на възраст 18-45 години. Те се обучават да консултират по защита права на потребителите гражданите, да проверяват конкретни казуси и да ги отразяват като журналисти в специализирания блог.
Обученията започнаха веднага след оборудването на Потребителския онлайн-център с необходимата техника – компютър, мултифункционално устройство, фотоапарат и диктофон. Освен теория и практически обучения по подготовка на материали по темата, младите хора провеждат занятия на терен като разучават и разрешават конкретни казуси по сигнали на граждани за нарушени потребителски права. По този начин те предават своите знания на по-голям кръг хора.
В „Потребителски онлайн център Умение” се дават безплатни консултации на граждани по защита правата на потребителите, предоставя се помощ по подготовка на жалби и молби до институциите и местната администрация, предоставят се информационни материали и информация на потребителите, на представителите на структурите на гражданското общество, на населението не само в град Ямбол, а и в цяла България. По този начин гражданите получават чувство за реална защита, а търговците – чувство за постоянен контрол, като по този начин ще се повиши и тяхната отговорност към потребителите.  

Очаквани резултати
·  Количествени: обучени 10 млади доброволци за консултанти в Потребителския онлайн-център, проведени 10 теоретични и 10 практически занятия, проведени най-малко 80 занятия на терен по конкретни казуси за нарушени потребителски права, пряко консултирани 80 граждани, проведени преки разговори с 80 търговци и производители, създаден специализиран блог за защита на потребителите
·  Качествени:  създаване на екип от доброволци за Потребителския онлайн-център, популяризиране на правата на потребителите и задълженията на търговци и производители сред широк кръг от хора, както в град Ямбол, така и в глобалното общество чрез създаването на специализиран Интернет-блог, в който ще бъде дадена възможност за коментари от потребители 
Проектът се осъществява благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Общностно развитие и гражданско участие” с финансовата подкрепа на Тръст за гражанско общество в Централна и Източна Европа

Няма коментари:

Публикуване на коментар