вторник, 15 март 2016 г.

Изменят Наредбата за оценка съответствието на детските играчки

Проект на Постановление на Министерския съвет изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките е публикуван на 11 март 2016 г. на Портала за обществени консултации

С Постановлението в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на три директиви на Комисията за изменение и допълнение на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките – Директива (EC) 2015/2115 на Комисията по отношение на химикала формамид; Директива (EC) 2015/2116 на Комисията по отношение на химикала бензизотиазолинон (БИТ) и Директива (EC) 2015/2117 на Комисията по отношение на хлорметилизотиазолинон (ХМИ) и метилизотиазолинон (МИ), както поотделно, така и в съотношение 3:1.
В Приложение № 5а на Наредбата се определят следните гранични стойности на: формамид (граничната стойност на емисията във въздуха от материали от пенопласт, предназначени за детски играчки - 20 μg/m3); БИТ (гранична стойност 5 мг/кг във воднисти материали за детски играчки); ХМИ и МИ в съотношение 3:1 (гранична стойност 1 мг/кг във воднисти материали за детски играчки и поотделно гранични стойности за ХМИ – 0,75 мг/кг и МИ – 025 мг/кг).
Проектът предвижда различни срокове за прилагане на изискванията към горепосочените вещества и техните гранични стойности. Пуснатите на пазара играчки след 24 май 2017 г. трябва да отговарят на определените в проекта на ПМС гранични стойности за веществата формамид и БИТ. Граничните стойности за съотношението ХМИ/МИ (3:1) и за отделните вещества ХМИ и МИ следва да се прилагат от 24 ноември 2017 г.


На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: z.dimova@mi.government.bg.
Дата на откриване:11.3.2016 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие:Бизнес среда
Дата на приключване:25.3.2016 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар