събота, 30 юни 2012 г.

Проверяват за опасни лепила и фенери


Районната здравна инспекция в Ямбол проверява търговски обекти по сигнал от Министерство на здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за вредни за здравето лепила и фенери. Според получените нотификации по системата RAPEXследните опасни стоки са открити на територията на Европейския съюз:

1. нотификация № 0815/12 – „Super Glue“ – лепило, марка – Super Glue, нотифицираща страна – Литва, страна на произход – Китай, производител – неизвестен, дистрибутор – PMS INTERNATIONAL, Cricketers Way, Basildon, Essex SS13 1ST, Великобритания, UAB „Angolita“, Jogailos str. 11A, Литва;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Националният изследователски институт за физични науки и Технологичен център издават Доклад от проведени изпитвания № JR-1510-310 от 28.03.2012, който съдържа следното: лепило съдържащо хлороформ в количество 12,1 % от теглото. Продуктът не отговаря на изискванията на Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС)  (EC). 1907/2006 относно Регистрирането, оценката, разрешаването и забраната на химически вещества (REACH), Анекс XVII, точка 32.1 материали съдържащи хлороформ не бива да бъдат продавани или използвани като материали или като съставки или в комбинация с други материали, които са предназначени за общите потребители, ако концентрацията е равна или по-голяма от 0 1%. Нивата на хлороформ в продукта надвишават 121 пъти разрешените нива. Хлороформът (CAS-No. 67-66-3, EC No. 200-663-8) се класифицира в трета категория на карциногенните вещества. Подозиран е, че предизвиква рак и уврежда здравето чрез продължително излагане въздействието на продукта, чрез вдишване, а ако бъде погълнат предизвиква сериозни здравословни проблеми.


2. нотификация № 0749/12 – Бели небесни фенери, марка – Redwood Leisure, нотифицираща страна – Финландия, страна на произход – неизвестна, производител – неизвестен, износител – Redwood Leisure, Toptrade Manchester Limited, 45 Sherbourne Street, Manchester M8 8LE;

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Продуктът създава химически риск, тъй като нишката, която се свъзва към фитила на небесния фенер съдържа нишки от хризотил азбест.  
Продуктът не съответства на Регламента REACH.
                                   
                                 
 3. нотификация № 0775/12 – Бял небесен фенер DeLuxe Eco Wedding Pack, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Ирландия, страна на произход – Китай, производител – неизвестен, износител – Sumlee Lanterns, Zongshan, Guangdong, Китай;
Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключенията:
Въжето на продукта съдържа хризотилен азбест
                            
                           
4. нотификация № 0826/12 – Телени свободни въздушни фенери, марка – SkyLanterns.com, нотифицираща страна – Ирландия, страна на произход – Великобритания, производител – неизвестен, износител – Sky lanterns Ltd., The Pillars, Tysea Hill, Stapleford Abbots, Essex RM4 1JU, Великобритания.

Естество на риска:
Химически
Обобщение на резултатите от изпитанията/анализите и заключения:
Продуктът създава химически риск, тъй като връвта към горящата част съдържа нишки от хризотил азбест.
Продуктът не съответства на изискванията на Регламента REACH.В случаи на установено наличие на горепосочените продукти, моля да подадете сигнал на тел. 046/663170 или на e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар