неделя, 17 юни 2012 г.

Нова Европейска програма за потребителите

Разходите на потребителите възлизат на 56 % от БВП на ЕС и това показва в колко голяма степен потребителите могат да стимулират европейската икономика. Само уверени потребители с реални права могат изцяло да използват потенциала на единния пазар и да насърчават новаторството и растежа. Ето защо стратегическата визия на Европейската комисия за политиката на ЕС за защита на потребителите за идните години, която бе приета днес, цели да осигури възможно най-голямо участие на потребителите и доверие в пазара. Изградена около четири главни цели, Европейската програма за потребителите е насочена към повишаване на доверието чрез по-голяма сигурност за потребителите, по-големи познания, по-активно правоприлагане и осигуряване на средства за правна защита, както и адаптиране на правата на потребителите и политиките в тази област към промените в обществото и в икономиката. Програмата също така представя редица ключови дейности, които трябва да бъдат осъществени до 2014 г.

„За растежа в Европейския съюз е необходимо както конкурентно предлагане, така и голямо търсене. Поради това потребителите и предприятията трябва в еднаква степен да заемат основно място в политиките на ЕС. Нуждаем се от уверени потребители, които да тласкат напред европейската икономика, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар на ЕС по правосъдието. Искаме да стимулираме трансграничното пазаруване по интернет, затова ЕС и държавите членки трябва да съобразят правата на потребителите с особеностите на цифровата ера. Предприехме първи стъпки с Директивата за правата на потребителите и с предложението за модернизиране на правните норми за защита на личните данни с цел да засилим увереността на потребителите, когато пазаруват по интернет. Като следваща стъпка Комисията възнамерява да модернизира правната уредба на ЕС от 1990 г. в областта на пакетните туристически пътувания, за да се отчете фактът, че все повече хора резервират почивката си по интернет. Наличието на ново законодателство обаче не е достатъчно, за да може цифровият единен пазар да работи в полза на потребителите. Държавите членки трябва да засилят бързото и небюрократично прилагане на правилата на ЕС, така че правата на потребителите да придобият реално измерение за 500-те милиона потребители в Съюза.“
„При сегашната икономическа конюнктура наличието на силна политика за защита на потребителите е необходимост. Осигуряването на по-големи права на 500-те милиона потребители в Европа ще допринесе в решаваща степен за растежа на европейската икономика“, заяви комисарят по здравеопазването и защитата на потребителите Джон Дали. Приетата днес стратегия има за цел да се предоставят повече права на потребителите и да се изгради у тях увереност, като им се предоставят необходимите средства,за да могат да участват активно на пазара, да го принудят да работи в тяхна полза, да упражняват своето право на избор и да отстояват правилното прилагане на правата си. Ще постигнем това например чрез преразглеждане на законодателната рамка на ЕС, за да се гарантира, че продуктите и храните на единния пазар са безопасни, чрез по-строго прилагане на законодателството на ЕС за защита на потребителите в тясно сътрудничество с националните органи, чрез по-голяма подкрепа за потребителите, които пазаруват в друга държава, чрез Европейските потребителски центрове, както и чрез гаранции, че интересите на потребителите са включени по-системно в политиките на ЕС, които от икономическа гледна точка са от решаващо значение за домакинствата.“

Европейските потребители се ползват с едни от най-широкообхватните права и защита в света, независимо дали става дума за защита от стоки, които не са безопасни, от заблуждаваща реклама, непредвидими разходи при роуминг или съмнителни практики онлайн, или за съдействие, когато възникнат проблеми. Предложенията за алтернативно решаване на спорове и онлайн решаване на спорове (АРС/ОРС), които се разглеждат в момента, ще позволят на потребителите да решават проблемите лесно, бързо и при ниски разходи. Друг пример е Европейската процедура за искове с малък материален интерес, която опростява, ускорява и намалява съдебните разходи при решаването на трансгранични спорове с искове на стойност до 2000 евро. От 2013 г. чрез Eвропейския портал за електронно правосъдие потребителите ще могат да попълват онлайн формуляри за искове с малък материален интерес на всеки официален език, което ще ги улесни и ще им спести време и усилия.
Въпреки че ЕС разполага със значително като обем законодателство за защита на потребителите, а потребителското измерение е важна част от много политики на ЕС, е необходима цялостна рамка, която да решава както актуалните предизвикателства, като цифровизацията на ежедневието и стремежа към по-устойчиви модели на потребление, така и специфичните нужди на уязвимите потребители.

Четири основни цели
Програмата за потребителите представя мерки, насочени към постигане на целите на стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“. Тя доразвива и допълва други инициативи, като Доклада за гражданството на ЕС (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525), Акта за единния пазарПрограмата в областта на цифровите технологии в Европа (вж. IP/10/581MEMO/10/199 и MEMO/10/200) и Пътната карта за ефективно използване на ресурсите (вж. IP/11/1046). За тази цел тя е изградена около четири основни цели, насочени към повишаване на потребителското доверие.
По-голяма сигурност за потребителите: за стоки, услуги и храни, укрепване на регулаторната рамка и осигуряване на по-ефикасно наблюдение на пазара.
По-големи познания: за да се справят с нарастващата сложност на пазарите, където потребителите се нуждаят от точните средства и информация, за да разбират всичко необходимо — от реалните разходи за потребителските кредити до намиране на компетентния орган, до който да се подаде жалба. Това е важно както за потребителите, така и за търговците, а ролята на организациите на потребителите е от ключово значение.
По-добър контрол и осигуряване на средства за правна защита, без които правата не могат да съществуват на практика. Това е от още по-голямо значение с оглед на обстоятелството, че вредата за европейските потребители в резултат на проблеми, водещи до подаване на жалба, се изчислява на около 0,4 % от БВП на ЕС1. Важна роля в тази връзка играят мрежите за прилагане на законодателството за защита на потребителите2.
Съобразяване на политиката с промените в обществото и гарантиране на нейната връзка с ежедневието: с цел адаптиране на правата на потребителите към цифровата ера и справяне с проблемите, които срещат потребителите онлайн; за да се отразят нуждите на уязвимите потребители; за да се улесни устойчивият избор.

Пет ключови сектора 
(Тези сектори бяха набелязани като някои от най-проблематичните за потребителите според Индекса за развитие на пазарите на дребно.)

Програмата подкрепя потребителските интереси в ключови сектори.
Храни: с цел гарантиране на устойчивост и безопасност.
Енергия:така че потребителите да могат да получат на либерализирания пазар най-доброто качество предвид вложените средства и да управляват по-добре своето потребление на енергия.
Финанси: с цел защита на финансовите интереси на потребителите и за да им се предоставят необходимите инструменти за управление на техните финанси.
Транспорт: с цел адаптиране на законодателството към съвременните модели на пътуване и подкрепа за устойчивата мобилност.
Цифрови технологии: с цел да се разрешават проблемите на потребителите и да се гарантира тяхната защита онлайн.

За повече информация:

Вж. също: Доклад за политиката за защита на потребителите, публикуван заедно с Програмата за потребителите
ГД „Правосъдие“, специализиран уебсайт за право на потребителя и пазарно право http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_bg.htm
Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Източник: http://europe.eu/


Няма коментари:

Публикуване на коментар