неделя, 8 юли 2012 г.

Европейската комисия предлага законодателни промени за подобряване на защитата на потребителите в областта на финансовите услуги


Финансовата криза се превърна в криза на доверието на потребителите. Липсата на прозрачност, недобрата информираност за рисковете и неефективното разрешаване на конфликтите на интереси доведоха до широко разпространената практика на продаване на инвестиционни и застрахователни продукти на потребителите, които не съответстват на техните нужди. Това разклати доверието на потребителите във финансовия сектор. Освен това действащото законодателство не се разви достатъчно бързо, за да отрази нарастващата сложност на финансовите услуги.

Доверието на потребителите може да бъде подобрено само чрез предприемането на мерки за преодоляване на тези недостатъци, което ще постави стабилна основа за растежа в ЕС. За повишаването на доверието на потребителите и за засилването на икономическия растеж в дългосрочен и в средносрочен план са необходими силни, добре регулирани пазари на дребно, които отразяват максимално интересите на потребителите. Ето защо Комисията представи пакет от законодателни мерки, който повишава стандартите и отстранява пропуските с оглед увеличаването на ползите за потребителите. По-конкретно, пакетът предлага нови стандарти за представяне на информацията относно инвестициите, които са съобразени с потребителите, повишава стандартите за консултациите и прави по-строги някои правила за инвестиционните фондове с цел да се подсигури тяхното безопасно функциониране.
Мишел Барние, комисар за вътрешния пазар и услугите, заяви: „След най-голямата финансова криза в най-близката ни история финансовият сектор трябва да отреди централно място на интересите на потребителите. Продуктите за търговия на дребно трябва да бъдат по-сигурни, информационните стандарти — по-ясни, а за продавачите на продукти винаги трябва да важат най-високите стандарти. Ето защо приехме законодателен пакет, който е специално насочен към потребителите, така че те да могат да избират финансови продукти на базата на ясна и благонадеждна информация и на професионални съвети, с което интересите на потребителите излизат на преден план.“


Основни елементи на пакета
Пакетът включва три законодателни предложения: Предложение за регламент относно основни информационни документи за пакетите инвестиционни продукти на дребно (ПИПД), преразглеждане на Директивата относно застрахователното посредничество (ДЗП) и предложение за повишаване на защитата на купувачите на инвестиционни инструменти (понастоящем регламентирани в Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа — ПКИПЦК).

Пакети инвестиционни продукти на дребно (ПИПД)

Предложението на Комисията относно ПИПД подобрява качеството на информацията, предоставяна на потребителите, когато те обмислят възможността за инвестиции. Инвестиционните продукти са сложни и тяхната съпоставка или разбирането в дълбочина на свързаните с тях рискове може да се окаже трудна задача.
Последиците от поемането на неподозирани рискове и произтичащите от тях загуби могат да се окажат пагубни за потребителите, като се има предвид, че тези инвестиции често представляват основната част от спестяванията на потребителя, натрупани през целия му живот. Като се има предвид, че пазарът на ЕС за инвестиции на дребно се оценява на до 10 трлн. евро, купуването на неправилните или неподходящи продукти може бързо да се превърне в голям проблем.
Предложението на Комисията има за цел потребителите да получават лесноразбираема информация чрез нов, съвременен стандарт за информацията за продуктите. Информацията ще бъде поднасяна кратко, ясно и просто, в съобразен с потребителите вид. Този документ се нарича „Документ с ключова информация“ (ДКИ). Предложението предвижда изискването всеки създател на инвестиционни продукти (напр. управителите на инвестиционни фондове, застрахователите, банките) да разработва такъв документ за всеки инвестиционен продукт.
Всеки ДКИ ще предоставя информация относно основните характеристики на продукта, както и рисковете и разходите, свързани с инвестицията в този продукт. Информацията за рисковете ще бъде колкото се може по-ясна и съпоставима, без обаче прекалено да опростява често сложните продукти. Благодарение на ДКИ за всеки потребител ще бъде ясно дали може да изгуби пари с даден продукт и каква е сложността на продукта.
ДКИ ще следва общ стандарт, що се отнася до структурата, съдържанието и представянето. По този начин потребителите ще могат да използват документа, за да сравнят различни инвестиционни продукти и в крайна сметка да изберат продукта, който в най-голяма степен съответства на техните нужди.
Продуктите, за които ще се изисква ДКИ, включват всички видове инвестиционни фондове, инвестициите, обвързани със застраховки, и структурираните продукти за търговия на дребно в допълнение към частните пенсии.

Преразглеждане на Директивата относно застрахователното посредничество (ДЗП)

Комисията предлага преразглеждане на ДЗП, която в момента регулира продажбите на всички застрахователни продукти — от продуктите за общо застраховане, като например застраховки на автомобили и домакинско имущество, до продуктите с инвестиционни елементи. Често потребителите не са наясно с рисковете, свързани с покупката на застрахователно покритие. Въпреки че прецизните професионални консултации са от решаващо значение за продажбите на застрахователни продукти, неотдавнашно проучване1 показва, че над 70 % от застрахователните продукти се продават без съответното консултиране. Действащото законодателство на ЕС не разглежда в подробности продажбата на застрахователни продукти; правилата са различни в различните държави членки и се прилагат само по отношение на посредниците.
Целта на предложението на Комисията е да осъвремени защитата на потребителите в областта на застраховането, като създаде единни стандарти при продажбата на застрахователни продукти, както и да подсигури подходящо консултиране на купувачите. Това ще стане чрез подобряване на прозрачността и чрез създаване на равнопоставеност при продажбата на застрахователни продукти чрез посредници и продажбите от застрахователни предприятия. За тази цел се предлагат следните промени:
• Прилага се една и съща степен на защита на потребителите, независимо от канала, по който потребителите купуват застрахователен продукт. Независимо от това дали потребителят купува продукт пряко от застрахователно предприятие или чрез посредник (напр. агент или брокер), потребителят ще бъде защитен в една и съща степен. Понастоящем случаят не е такъв, тъй като действащата ДЗП обхваща само продажбите чрез посредници.
• Потребителите ще разполагат предварително с ясна информация за професионалния статус на лицето, което продава застрахователния продукт. Ще бъдат въведени правила за по-ефективно справяне с рисковете от конфликти на интереси, включително за разкриване на възнагражденията, получавани от продавачите на застрахователни продукти.
• Продажбите на застрахователни продукти трябва да бъдат придружени с честни професионални съвети.
• За посредниците ще бъде по-лесно да извършват трансгранична дейност, като по този начин ще се насърчи създаването на реален вътрешен пазар на застрахователни услуги.

Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) V

Първоначалната Директива за ПКИПЦК създаде вътрешния пазар на дялове в инвестиционни фондове в Европа. Действащото законодателство на ЕС в областта на инвестиционните фондове (Директивата за ПКИПЦК) беше основата за интегрирания пазар, като по този начин беше улеснено трансграничното предлагане на дялове в колективни инвестиционни фондове2. ПКИПЦК управляват активи за почти 6 трлн. евро и се оказаха успешна форма, поради което се използват широко от европейските инвеститори на дребно. Дялове на ПКИПЦК се продават регулярно и извън ЕС, където те са оценявани добре поради високото им ниво на защита на инвеститорите.
Предложените от Комисията изменения на действащите правила за ПКИПЦК се основават на опита от финансовата криза и имат за цел да продължават да подсигуряват безопасността на инвеститорите и почтеността на пазара. По-специално, предложението ще подсигури, че ПКИПЦК ще запазят добрата си репутация, като гарантира, че задълженията и отговорностите на депозитаря (съхраняващия активите субект) са ясни и еднакви в целия ЕС3.
Предложението на ЕК разглежда три области:
• точното определяне на задачите и отговорностите на депозитарите, които действат от името на фонд на ПКИПЦК;
• ясни правила относно възнагражденията на управителите на ПКИПЦК: начинът, по който те са възнаграждавани, следва да не насърчава прекомерното поемане на рискове. Политиката за възнагражденията ще бъде по-тясно свързана с дългосрочните интереси на инвеститорите и постигането на инвестиционните цели на ПКИПЦК; както и
• общ подход за санкционирането на основни нарушения на законодателството за ПКИПЦК чрез въвеждането на общи стандарти за равнищата на административните глоби, за да се подсигури, че те винаги надхвърлят потенциалните ползи, произтичащи от нарушаването на разпоредбите.

За повече информация:


Източник: http://www.europe.eu/

Няма коментари:

Публикуване на коментар